dimecres, 14 de gener de 2015

La càmera fotogràfica. Tipus d'objectius

https://sites.google.com/site/lacamerafotografica1/ 

Activitat dissenyada per a Batxillerat artístic i l'assignatura de Cultura Audiovisual, per a aprofundir en els fonaments de la fotografia i descobrir aquells elements que incideixen directament en la captació d'una imatge, en la seva forma i aspecte final. 
Els tipus d'objectius; la velocitat d'obturació; l'ISO.


divendres, 9 de gener de 2015

WebQuesta "El curtmetratge"

 
El curtmetratge, una WebQuest sobre Cultura Audiovisual, per a 1r i 2n de Batxillerat i Cicles formatius d'art.

La creació d'un curtmetratge és el fil conductor d'un treball en el qual s'integren les àrees d'art, llengua i socials. Mitjançant aquesta activitat es pretén fomentar la sensibilitat artística i cultural; que els alumnes aprenguin a observar i comprendre el seu entorn, tot transformant la informació i coneixements adquirits en el procés d'aprenentatge; ccomunicar a través del llenguatge audiovisual; desenvolupar el pensament reflexiu i l'ús de la llengua en els seus matisos.
Fomentar el treball en equip basat en l'escolta activa i respecte mutu.


Enllaç: https://sites.google.com/site/elcurtmetratge/

diumenge, 14 de desembre de 2014

Què avaluem i com ho avaluem?

Les estratègies d'avaluació que decidim utilitzar els podem acompanyar per una rúbrica que estableixi l'escala de valors i els continguts, actituds i habilitats que l'alumnat ha d'assolir.

Banc de rúbriques
https://sites.google.com/site/rubriquesdinfantilabatxillerat/

diumenge, 2 de novembre de 2014

Avaluació tradicional / Avaluació integrada

Les proves i els exàmens, l'avaluació, dit de manera genèrica, serveixen per comprovar el grau d'assoliment d'uns coneixements. És a dir quina és la quantitat (i la qualitat) de la informació que han retingut els alumnes.

Sovint, a les aules, trobem que els alumnes dominen una matèria, però no tenen les habilitats (ja sigui lingüístiques o actitudinals) per posar  en pràctica ens coneixements. Això, potser vol, dir que mitjançant l'avaluació tradicional estem potenciant el coneixement memorístic, però no el seu desenvolupament atitudinal.

L'avaluació tradicional és basa en:
 • Exàmens escrits
 • Proves orals
 • Examen de resposta múltiple
 • Examen resposta breu
 • Proves tipus test de veritable o fals
 • Proves per completar textos
Aquest tipus de proves són idònies per a l'alumnat amb unes bones capacitats lingüístiques, no obstant això, en queden exclosos la resta amb altres tipus d'intel·ligències [basant-nos en el concepte d'intel·ligències múltiples (enllaç1, enllaç2)]

Avaluació integradora es basa en:
 • Observació per part del professorat
 • Realització de projectes
 • Experiments i demostracions
 • Recerques i anàlisi
 • Debats
 • Aplicació pràctica del coneixement
 • Autoavaluació
 • Rúbriques d'avaluació 
 • Valoració de quadern, dossier
 • Treball cooperatiu
 • Examen oral
 • Treball per esquemes, mapes mentals

Per tenir en compte les característiques i particularitats de cada alumne és idoni utilitzar els dos tipus d'avaluació, amb un predomini de la integrada.

A més a més les rúbriques d'avaluació són una bona eina que proporciona:
 • informació del procés d'aprenentatge de cada alumne
 • proporciona informació al propi alumne dels seus punts forts i els que ha d'enforitr
 • el model d'aprenentatge es basa en temes de l'entorn proper de l'alumnat
 • involucre els alumnes en el seguiment del seu propi procés d'aprenentatge

diumenge, 8 de juny de 2014

Estratègies i instruments d'avaluació

Llegint el llibre Didàctica de la tecnologia Ed. Graó  podem posar de manifest com és d'important crear estratègies d'avaluació i que l'alumnat els conegui. Aquestes estratègies són aplicables a qualsevol matèria.

Entre d'altres, destaquem:
 • Observació- reflecteix l'assistència a classe i l'actitud de l'alumnat
 • Quadern d'alumne- recull apunts, activitats, mapes conceptuals, etc. 
 • Treballs pràctics - en els quals es pot aplicar el coneixement de les classes teòriques
 • Resolució de problemes- desenvolupen el pensament crític, la capacitat d'argumentació, planificació del procés de treball per part de l'alumne. En aquest cas s'avalua tant el resultat com els procés.
Avaluació tradicional:
 • Proves objectives- escrites i orals:
  • provés introductòries - per saber els nivell de coneixements dels alumnes com per exemple abans d'iniciar un tema nou
  • proves de resposta curta
  • proves per completar un text amb dades tècniques de la matèria
  • proves d'opció múltiple- tipus test
  • proves per relacionar unes dades amb altres
  • proves d'elaboració o interpretació de gràfics, esquemes, mapes conceptuals
  • preguntes amb resposta oberta- l'alumne ha de redactar un text
  • proves de resolució pràctica- resolucions numèriques, anàlisi, etc.

És fonamental informar als alumnes quins aspectes seran avaluats i de quina manera, així com proporcionar-los accés als criteris d'avaluació.

Com a exemple de criteris de qualificació posem:
 • Coneixements i capacitats (quadern, apunts, activitats, proves objectives, etc) - 35%
 • Procediments pràctics (treball a aula taller, us i aplicació de vocabulari tècnic, etc) - 45%
 • Actitud (participació, assistència, netedat dels treballs, actitud en general) - 20%

diumenge, 19 de maig de 2013

El llenguatge

En qualsevol context formatiu és important fomentar l'expressió lingüística mitjançant exercicis ja siguin escrits o orals. El llenguatge genera cognició i, per tant, coneixement i comprensió. És fonamental per construir i estructurar el pensament.

divendres, 21 d’octubre de 2011

Per ensenyar, n’hi ha prou amb saber la matèria?

L'objectiu d'aquesta pregunta és fer-nos reflexionar sobre quines són les finalitats del procés educatiu. En finalitzar l'etapa escolar l'alumnat ha de ser capaç de seguir aprenent per sí sol, és a dir, ha de disposar d'una sèrie d'eines i estratègies que li permetin tenir les regnes del seu aprenentatge i continuar desenvolupant-se com a persona al llarg de la seva vida. En efecte això vol dir que la tasca docent és ensenyar els continguts, conceptes i coneixements d'una matèria i, al mateix temps, procediments d'aprenentatge, valors ètics, actituds socials i humanes.