divendres, 21 d’octubre de 2011

Per ensenyar, n’hi ha prou amb saber la matèria?

L'objectiu d'aquesta pregunta és fer-nos reflexionar sobre quines són les finalitats del procés educatiu. En finalitzar l'etapa escolar l'alumnat ha de ser capaç de seguir aprenent per sí sol, és a dir, ha de disposar d'una sèrie d'eines i estratègies que li permetin tenir les regnes del seu aprenentatge i continuar desenvolupant-se com a persona al llarg de la seva vida. En efecte això vol dir que la tasca docent és ensenyar els continguts, conceptes i coneixements d'una matèria i, al mateix temps, procediments d'aprenentatge, valors ètics, actituds socials i humanes.

dilluns, 23 de maig de 2011

Educar en la solidaridad


"[...] La solidaridad, como valor o como norma, en una sociedad donde se prima la competividad es un contrasentido. Si pretendemos educarnos en la solidaridad, sería conveniente, ante todo, reemplazar los modelos de competición por otros más igualitarios. [...] "

MAILLARD, Chantal. Bélgica. Ed. Pre-Textos, 2011

dilluns, 25 d’abril de 2011

Ensenyar, educar és un art i una ciència

Revista Sonograma ha publicat l'articles "L'artista com educador" escric per Carme Barba sobre la importància de l'educació musical a les escoles.

"[...] sense implicació de les emocions no hi ha aprenentatge possible, el desenvolupament de la intel·ligència musical pot ser la clau que ens podria facilitar aquesta implicació [...] l’educació no consisteix en transmetre informació d’una generació a l’altre, sinó en desenvolupar les capacitats o intel·ligències de manera interdisciplinària. [...]"

BARBA, Carme. L'artista com educador. Sonograma Magazine, Abril 2011

diumenge, 10 d’abril de 2011

Canvi dels paradigmes de l'educació

Hem de replantejar els esquemes formals de l'educació?
La col·laboració és allò que facilita el creixement.

dissabte, 9 d’abril de 2011

Pensament creatiu i innovació

El paper de la creativitat i la innovació en la formació del professorat

Crear és una capacitat humana que es pot desenvolupar tant individualment, com col·lectivament. El seu desenvolupament depèn de l'entorn i les circumstàncies socials. És un procés de construcció de idees noves i amb valors a partir d'uns coneixements previs que es sostreuen del seu context habitual. La creativitat està condicionada per la capacitat de pensar, qüestionar i imaginar, és a dir, per la capacitat d'abstracció de idees.
Quan el procés creatiu es desenvolupa col·lectivament cadascú (dels formadors) n'és una part del conjunt. Així doncs, en aquest cas, podem aplicar-hi algunes directrius per millorar el procés i la comunicació entre els que hi formem part:
 1. Supressió del judici i de la valoració crítica.
 2. Totes les idees són benvingudes- quantes més, i de diversa índole, millor.
 3. Cooperar i saber construir sobre les idees dels altres; aprofitar-les, combinar-les, millorar-les.
 4. Aplicar l'escolta activa i l'atenció plena.
 5. Acceptar que les idees dels altres poden diferir de les nostres. Les diferències són la base de la creació.

Cal tenir present que alguns dels elements que incideixen en la capacitat creativa són:
 • La cultura- hi ha entorns que potencien la creativitat i altres que la oprimeixen
 • Atenció- és imprescindible l'atenció plena, crear vincles i elements d'atenció.
 • Motivació- cal que hi hagi uns elements que sostinguin la motivació.
 • Coneixements- mitjançant el domini que tenim d'un àmbit determinat del coneixement la capacitat creativa es veurà més o menys potenciada. És important saber relacionar i associar coneixements de diversos àmbits.
 • L'experiència- per a crear cal fomentar l'experiència, és a dir, associar la teoria amb casos pràctics, jocs meta -cognitius. Fer que l'alumnat prengui part del procés formatiu mitjançant la vivència, perquè l'experiència significativa es converteixi en coneixement.
 • Habilitats del pensament creatiu- són aquelles que propicien un pensament divergent que després de la seva abstracció és converteix en un pensament convergent i estructurat.
Pel que fa a la innovació, va molt més enllà de les idees noves i originals; és crear i produir un canvi per millorar. Un canvi, que transcendeixi en els funcionaments socials i en l'àmbit de l'educació tradicional. En la innovació no s'ha de perdre de vista l'ètica, ja que hi ha innovacions poc ètiques. Hem de vetllar que siguin per millorar i, en tot moment, basats en l'ètica.
Tota innovació implica un risc perquè es passar d'un entorn conegut a un de desconegut, és per aquest motiu que s'ha de suspendre el judici. Sense risc no hi ha innovació, sense canvi tampoc. Ara bé, un canvi no es pot considerar sempre una innovació.

En resum, la innovació en el procés formatiu es produeix quan un pensament creatiu, en un àmbit del coneixement, combinat amb la tecnologia del moment (actualment les TIC) arriba a tenir una rellevància social.
Mitjançant la innovació educativa es transcendeix en el camp sociocultural.

Com a formadors hem de tenir pressent que som professionals de la paraula, que hem de manejar les metodologies, conèixer els processos educatius, tenir una actitud ètica i una visió global encara que aquesta estigui enfocada a una acció local.

dimecres, 30 de març de 2011

Les TIC en els processos de formació

L'esclat de la revolució digital ha incorporat les noves tecnologies a tots els àmbits de les activitats quotidianes amb la qual cosa els costums socials, la manera de relacionar-se i comunicar la informació han sofert un canvi substancial. En aquest sentit, les TICs -Tecnologies de la Informació i Comunicació- tenen un paper decisiu en el procés d'ensenyament i aprenentatge.

Les TIC proporcionen noves eines i recursos per al procés educatiu i noves metodologies amb una eficàcia didàctica més gran que les tradicionals. No obstant això, cal remarcar que les TIC en sí no són una finalitat, són un mitjà, el mitjà que tenim actualment per produir, emmagatzemar, reproduir i comunicar el coneixement i la informació.

Algunes eines TIC disponibles a la xarxa i que poden ser d'utilitat a l'hora de comunicar la informació són:
 • Moodle - programari de codi lliure per entorns virtuals d'aprenentatge
 • Wordle - Generador de núvols d'etiquetes
 • Slideshare - Compartir presentacions de siapositives
 • Presentástico - elaboració de diapositives
 • Edilim - editor d'activitats interactives
 • DropBox -disc dur virtual per depositar fitxers