diumenge, 2 de novembre de 2014

Avaluació tradicional / Avaluació integrada

Les proves i els exàmens, l'avaluació, dit de manera genèrica, serveixen per comprovar el grau d'assoliment d'uns coneixements. És a dir quina és la quantitat (i la qualitat) de la informació que han retingut els alumnes.

Sovint, a les aules, trobem que els alumnes dominen una matèria, però no tenen les habilitats (ja sigui lingüístiques o actitudinals) per posar  en pràctica ens coneixements. Això, potser vol, dir que mitjançant l'avaluació tradicional estem potenciant el coneixement memorístic, però no el seu desenvolupament atitudinal.

L'avaluació tradicional és basa en:
 • Exàmens escrits
 • Proves orals
 • Examen de resposta múltiple
 • Examen resposta breu
 • Proves tipus test de veritable o fals
 • Proves per completar textos
Aquest tipus de proves són idònies per a l'alumnat amb unes bones capacitats lingüístiques, no obstant això, en queden exclosos la resta amb altres tipus d'intel·ligències [basant-nos en el concepte d'intel·ligències múltiples (enllaç1, enllaç2)]

Avaluació integradora es basa en:
 • Observació per part del professorat
 • Realització de projectes
 • Experiments i demostracions
 • Recerques i anàlisi
 • Debats
 • Aplicació pràctica del coneixement
 • Autoavaluació
 • Rúbriques d'avaluació 
 • Valoració de quadern, dossier
 • Treball cooperatiu
 • Examen oral
 • Treball per esquemes, mapes mentals

Per tenir en compte les característiques i particularitats de cada alumne és idoni utilitzar els dos tipus d'avaluació, amb un predomini de la integrada.

A més a més les rúbriques d'avaluació són una bona eina que proporciona:
 • informació del procés d'aprenentatge de cada alumne
 • proporciona informació al propi alumne dels seus punts forts i els que ha d'enforitr
 • el model d'aprenentatge es basa en temes de l'entorn proper de l'alumnat
 • involucre els alumnes en el seguiment del seu propi procés d'aprenentatge

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.